مشخصات طرح-عکس با تم های متفرقه-عکس با تم های متفرقه شماره 21


گروه طرح : قاب عکس - عکس با تم های متفرقه


نام طرح : عکس با تم های متفرقه شماره 21

هزینه طراحی : 0 - صفر تومان

قیمت چاپ این طرح به صورت :
تخته شاسی 15*10 سانتیمتر
قیمت: 6,000 تومان

تخته شاسی 18*13 سانتیمتر
قیمت: 7,000 تومان

تخته شاسی 21*16 سانتیمتر
قیمت: 8,500 تومان

تخته شاسی 20*20 سانتیمتر
قیمت: 9,000 تومان

تخته شاسی 25*20 سانتیمتر
قیمت: 9,500 تومان

تخته شاسی 30*20 سانتیمتر
قیمت: 14,000 تومان

تخته شاسی 60*20 سانتیمتر
قیمت: 30,000 تومان

تخته شاسی30*30 سانتیمتر
قیمت: 22,000 تومان

تخته شاسی 40*30 سانتیمتر
قیمت: 30,000 تومان

تخته شاسی 45*30 سانتیمتر
قیمت: 34,000 تومان

تخته شاسی 60*30 سانتیمتر
قیمت: 49,000 تومان

تخته شاسی 80*30 سانتیمتر
قیمت: 55,000 تومان

تخته شاسی 90*30 سانتیمتر
قیمت: 60,000 تومان

تخته شاسی 40*40 سانتیمتر
قیمت: 37,000 تومان

تخته شاسی 60*40 سانتیمتر
قیمت: 75,000 تومان

تخته شاسی 70*50 سانتیمتر
قیمت: 99,000 تومان

تخته شاسی 100*100 سانتیمتر
قیمت: 249,000 تومان

تخته شاسی 150*100 سانتیمتر
قیمت: 289,000 تومان