مشخصات طرح-کت و شلوار-کت شماره 12


گروه طرح : عکس پرسنلی - کت و شلوار


نام طرح : کت شماره 12

هزینه طراحی : 3000 - سه هزار تومان

قیمت چاپ این طرح به صورت :
عکس پرسنلی 3*2
قیمت: 1,000 تومان

عکس پرسنلی 4*3
قیمت: 1,200 تومان