مشخصات طرح-پیراهن-پیراهن شماره 8


گروه طرح : عکس پرسنلی - پیراهن


نام طرح : پیراهن شماره 8

هزینه طراحی : 2000 - دو هزار تومان

قیمت چاپ این طرح به صورت :
عکس پرسنلی 3*2
قیمت: 1,000 تومان

عکس پرسنلی 4*3
قیمت: 1,200 تومان